Trước nguy cơ Kim Quốc xâm lược, một số Bang chủ chỉ nghĩ đến lợi ích riêng khiến cho các Bang Hội Tuyên Chiến một mất một còn. Một bầu không gian ảm đảm phảng phất, bao trùm khắp cõi Võ Lâm.

🔥 Điều kiện tuyên chiến

Chỉ có Bang chủ mới có thể tiến hành tuyên chiến với các Bang hội khác.

Mỗi lần tuyên chiến cần phải nộp hệ thống 1 số lượng tiền vạn nhất định.

Phí tuyên chiến bang hội: 1000 vạn/lần

🔥Cách thức tuyên chiến

Bang chủ có thể tiến hành tuyên chiến với các Bang hội khác tại giao diện Bang hội.

Bang chủ chọn Bang hội muốn tuyên chiến, sau đó tiến hành tuyên chiến với Bang hội đó.

Sau khi tuyên chiến thành công, hệ thống thông báo tên 2 bên tuyên chiến lẫn nhau.

Thời gian của trạng thái tuyên chiến là 15 phút. Cứ 5 phút kênh hệ thống sẽ thông báo thời gian tuyên chiến của các Bang hội.

Sau 15 phút trạng thái tuyên chiến tự động bãi miễn, các Bang hội trở lại trạng thái bình thường.