==> Tranh Đoạt Thiên Tử <==

🔴 Điều kiện tham gia: Nếu 2 bang hội chiếm thành Lâm An và Biện Kinh thì sẽ diễn ra trận Thiên Tử Quốc Chiến. Nếu 1 bang hội chiếm cả Lâm An và Biện Kinh sẽ chỉ có trận Tống Kim thường.
🔴 Thời gian: 21h00 tối Thứ Hai hàng tuần.
🔴 Thể thức: Như 1 trận tống kim bảo vệ nguyên soái. Bang chủ bang hội chiến thắng sẽ nhận được tư cách để Đăng Cơ Thiên Tử tại Nội Các Thượng Thư.
🔴 Cách thức tham gia
🔷  Sau trận Thất Thành Đại Chiến vào Thứ 6 hàng Tuần, Bang chủ 2 Bang chiếm thành Lâm An và Biện Kinh sẽ trở thành 2 Quốc Chủ.
 🔷  Chiếm Lâm An sẽ thành Tống Quốc Chủ, chiếm Biện Kinh sẽ thành Kim Quốc Chủ. Nếu chiếm cả LâmAn và Biện Kinh, Bang chủ sẽ nhận được danh hiệu Tống Quốc Chủ.
🔷  Quốc Chủ Tống và Quốc Chủ Kim sẽ nhận danh hiệu và vòng sáng Quốc Chủ, danh hiệu và vòng sáng này sẽ hết tác dụng sau trận công thành tiếp tuần tiếp theo.
🔷  Quốc Chủ Tống Quốc nhận được Quốc Chiến Lệnh Bài (Tống) và Quốc Chủ Kim Quốc nhận được Quốc Chiến Lệnh Bài (Kim).
🔷  Vào lúc 21h00 ngày Thứ Hai hàng tuần sẽ diễn ra Quốc Chiến Tống Kim. Bang chiếm Lâm An và Biện Kinh sẽ tham chiến để quyết định Quốc Chủ nào sẽ làm Thiên Tử. Nếu 1 Bang chiếm cả 2 thành Lâm An và Biện Kinh thì sẽ chỉ có 1 Quốc Chủ và đến thứ Hai lúc 21h00 sẽ không có trận đánh Thiên Tử mà chỉ là Tống Kim thông thường, Quốc Chủ có thể đến NPC Nội Các Thượng Thư để đăng cơ Thiên Tử.
🔷 Quốc Chủ thắng đến NPC Nội Các Thượng Thư tại Lâm An (tọa độ 184/202) - Quốc Chủ Tống (Xưng Ngôi Hoàng Đế) và Biện Kinh (tọa độ 222/190) - Quốc Chủ Kim (Xưng Ngôi Khã Hãn) nhận các vật phẩm thưởng bao gồm: Cặp Nhẫn Vô Danh,Phiêu Vũ có thời hạn 7 ngày.
 
 
 
Đúng 21h00, đồng đạo có thể đến báo danh Quốc Chiến Tống Kim tại 2 NPC Mộ Binh Quan bên điểm báo danh Tống và Kim.
Số lượng lệnh bài Tống Kim (Lệnh bài Tống cho Quốc Chủ Tống và lệnh bài Kim cho Quốc Chủ Kim) 2 Quốc Chủ nhận được là không giới hạn và các lệnh bài đều có thời hạn sử dụng 1 ngày.
Chỉ có đồng đạo trong 2 Bang chiếm Biện Kinh và Lâm An có thể vào tham chiến. Đồng đạo khác muốn vào tham chiến hỗ trợ cần phải có quốc chiến lệnh bài (các Bang liên minh của 2 bang chiếm Biện Kinh và Lâm An vẫn phải dùng lệnh bài để có thể vào chiến trường).
Đồng đạo nhận lệnh bài phe Tống thì chỉ được vào bên Tống và ngược lại. Số lượng người báo danh tối đa mỗi bên là 50 người.
Trong quốc chiến Quốc chủ có thể đẩy thành viên ra khỏi chiến trường.